واژه ی پیستوله و انواع آن چیست

واژه ی پیستوله و انواع آن چیست و این کلمه به چه معناست؟ در ابتدا به لغت نامه معین سر میزنیم تا ببینیم این کلمه به چه عناوینی معنی شده است :

۱- اسلحه کمری گرم ، هفت تیر، تپانچه . ۲ – دستگاهی که با آن رنگ را می پاشند، اسپری . ۳ – نوعی خط کش که برای ترسیم منحنی های نامنظم به کار می رود.

همانطور که ملاحظه گردید معنی مورد نظر ما از کلمه ی پیستوله مورد شماره ۲ می باشد یعنی دستگاهی که با آن رنگ را میپاشند.حال پیستوله را از جنبه ی صنعتی معنی میکنیم.پیستوله ها تجهیزاتی هستند که به کمک فشار هوا،رنگ را در مجرای خروجی به کمک تکنولوژی اتمایزینگ پودر می کند و روی سطح مورد نظر پاشش و اسپری می کند.

این ابزار صنعتی را به واژه لاتین اسپری گان می گویند که به فارسی اسپری به معنی پاشش و گان هم به معنی تفنگ می باشد که روی هم معنای تفنگ پاشش می دهد.

پیستوله ها را بر اساس دو معیار می توان طبقه بندی کرد:

۱-طبقه بندی بر اساس فشار    ۲-طبقه بندی بر اساس حالت پاشش

۱-طبقه بندی بر اساس فشار :

  • پیستوله دستی با عملکرد با فشاربالا          (manual high pressure sprayguns)
  • پیستوله دستی با عملکرد با فشار پایین      (manual low pressure sprayguns)
  • پیستوله اتومات با عملکرد با فشار بالا          (automatic high pressure sprayguns)
  • پیستوله اتومات با عملکرد با فشار پایین       ( automatic low pressure sprayguns)

۲-طبقه بندی بر اساس حالت پاشش :